Náš príbeh

AkSen - aktívny senior, o.z. je komunitná a informačná platforma, ktorá sa usiluje o aktivizáciu seniorov, ich spoločenskú integráciu a prepojenia. Zároveň sa snaží pomáhať sociálne slabším seniorom. AkSen pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009.
 
AkSen vo svojich začiatkoch pôsobil ako on-line expertízne poradenské centrum pre seniorov. Postupne vznikla potreba osobných kontaktov a stretávania sa. Prvé komunitné centrum s pravidelnými týždennými aktivitami vzniklo v Piešťanoch, kde je centrála slovenského AkSenu. Postupne vznikali ďalšie centrá na Slovensku. Vzhľadom na záujem seniorov, rozšíril AkSen koncom roka 2013 svoju činnosť aj do Českej republiky.
 
Zakladateľkou organizácie je Lucia Desmarquest, ktorá do projektu postupne zapojila celú svoju rodinu, priateľov a známych, čo viedlo k vytvoreniu tímu zloženého z troch generácií. Tento aspekt vnáša do organizácie dynamiku a inovatívnosť. Bohatý program spoločenských, vzdelávacích, športových a kultúrnych podujatí prilákal do AkSenu mnoho ľudí vo veku 50+, ktorí pochopili, že aj život v seniorskom veku môže byť plnohodnotný a zmysluplný. Spoločné aktivity nedovolia seniorom cítiť sa osamelo a sú výbornou prevenciou fyzických i psychických problémov.

 

Okrem programu vlastných aktivít, ktorý sčasti tvoria samotní členovia, informuje AkSen svojich členov prostredníctvom webu a facebookoového profilu o aktivitách organizovaných inými organizáciami. Členovia tímu AkSen pracujú postupne na rozširovaní ďalších služieb a poradenstva.

 

Poslaním združenia je:

  • presadzovať záujmy seniorov,
  • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,

AkSen tím

Oficiálne údaje

AkSen – aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb. 
 

Základné údaje organizácie:

Názov:     AkSen-aktívny senior o.z.   (skrátene AkSen o.z.)

sídlo organizácie:  Vážska 3576/18, 921 01 Piešťany

IČO:        42 173 230

Nie sme platca DPH.

IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001

Prima Banka Slovensko

Sídlo aktivít AkSen v Piešťanoch:    Vážska 4 , budova DC Svornosť, vždy v pomdelok od 14:00 do 17:00 hod
 
kontakt:   aksen@aksen.sk

Výpis z registra MV SR o registrácii občianskeho združenia AkSen-aktívny senior o.z. podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 7.10.2009 je pod č. VVS/1-900/90- 34366.

Predsedníčka predstavenstva a zakladateľka AkSen v SR je Ing. Lucia Desmarquest

Výkonná riaditeľka združenia je Jarmila Staneková, Mgr.

Kontakt: jstanekova@aksen.sk

Pozrite si stanovy občianskeho združenia AkSen v prílohe.

SME PRIJÍMATEĽOM 2%